Ukoliko ne želite da arhivu izmestite iz sopstvenog prostora, stojimo Vam na raspolaganju sa našim rešenjem o registraturskom sređivanju dokumentacije. Naše iskustvo će Vam pomoći u svim aspektima upravljanja dokumentacijom i arhivom. Registratursko sređivanje dokumentacije, pored organizacije samog depoa i izrada procedura koje se odnose na upravljanje dokumentima i arhivskom građom podrazumevaju i:

•    Da Vaša dokumenta budu uvek ispravno obeležena i na pravom mestu,
•    Da Vaš arhivski depo bude adekvatno uređen i ispravno obeležen kako bi se uštedelo vreme potrebno za rad,
•    Da se o dokumentima i kretanjima dokumenata vodi adekvatan zapis,
•    Da Vaš Archive manager kao i ostali zaposleni dobiju adekvatnu obuku o upravljanju dokumentacijom, koja se odnosi i na praćenje zakonskih propisa,
•    Da dokumenta kojima je istekao rok čuvanja uništite na pravilan način i o tome napravite adekvatan zapis,

Usluge registraturskog sređivanja dokumentacije se odnose na razvoj dobro struktuiranog i organizovanog sistema upravljanja dokumentacijom, koji će odgovarati Vašim potrebama.
S tim u vezi u procesu registraturskog sređivanja dokumentacije sagledavaju se potrebe svakog pojedinačnog dela i svakog sektora Vaše kompanije.
Ova usluga je potpuno u skladu sa zakonskom regulativom kao i propisima koje nalažu nadležni istorijski arhivi.

Usluga registraturskog sređivanja dokumentacije obuhvata i pomoć u izradi zakonski propisanih akata vezanih za upravljanje i fizičko arhiviranje dokumentacije i to kroz:
•    Stručnu pomoć u izradi Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u skladu sa članom 38.stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br. 71/94,52/2011 i 99/2011).
•    Stručna pomoć u izradi Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja u skladu sa članom 38. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br. 71/94,52/2011 i 99/2011) i u skladu sa Zakonom o računovodstvu ( Sl. Glasnik RS br.62/2013).
•    Stručnu pomoć u izradi i vođenju Arhivske Knjige. u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o kulturnim dobrima (Sl.Glasnik RS br. 71/94,52/2011 i 99/2011).